sobota 20. května 2017

Překladový slovník duchovního naivismu

zdroj
Většina z nás věří v cokoliv - jenom ne v sebe a dobro svého srdce. Chci poukázat na pár pochybností a naší vlastní naivity ve víře a ne se snad smát někomu, že v něco věří. Víra je filozoficko-společenský pojem, který nemusí být (a často nebývá) spjat s žádným náboženstvím. Víra v užším smyslu, v kontextu náboženské praxe, kde můžeme věřit např. v posmrtný život, reinkarnaci, Matrix nebo cokoliv, co považujeme za správné (na základě výchovy, vzdělání nebo našeho osobního přesvědčení).

Podstatné je, že víra je v rámci definice absolutně otevřená, což znamená, že víru i všechna její pravidla si stanovujeme sami, byť podvědomě ovlivněni externími vlivy (nejčastěji výchovou), a nejsou nám nikdy a nijak stanovována zvenčí. Pokud ano, nejedná se o víru, ale o náboženství.

Náboženství je teologický termín. Každé náboženství je už konkrétním souhrnem (často obrovského množství) chování, zvyků, symbolů, rituálů a postav, jež jsou jeho paradigmatickou (světonázorovou) součástí. Náboženství už nejsou absolutně, ale pouze relativně otevřené; každý se může nazývat věřícím v daném pro něj posvátném příběhu, ale musí už respektovat prvky daného příběhu a používat jeho symboliku, i když zde platí pravidla, které si on sám nestanovil. 

Náboženské instituce jsou vždy organizované a myšlenkově jsou absolutně uzavřené (dle konkrétní instituce), protože už přímo určují, jak se musí člověk chovat, aby mohl být členem oné církve, sekty, skupiny, a zároveň řeší potenciální trest za porušení těchto vzorců. 

Každá náboženská instituce je vždycky vázaná na nějaké náboženství a každé náboženství na nějakou víru, ale víra nemusí být vázaná na náboženství a náboženství nemusí být vázané na instituci.

A teď se asi ptáte, no jo, ale proč to tu tolik zdůrazňujete? 

Inu protože většina z nás je líná. Jsme líní hledat a nacházet náš vlastní osobní vztah k Bohu. Natož pak Boha. Většina z nás přijímáme informace z okolí pasivně. Neptáme se po jejich obsahu, nepochybujeme o nich. Proč taky? Když jejich příběhy vyprávěli velcí mudrci a stanovují je tzv. posvátné knihy. Dojít k osvícení, s co nejmenším úsilím. Ono se paradoxně říká, že osvícení není o úsilí, ale to úplně do slova neplatí. Stejně jako lze najít některé posvátné věty, které možná nazírány jinou optikou, dostanou najednou jiný smysl. Pokud existuje více způsobů, jak dosáhnout cíle, lidé budou nakonec tíhnout k nejméně náročnému postupu. Lidé nemají přirozenou tendenci hledat a ověřovat zdroje jednotlivých zpráv či informacích, protože je to náročné jak duševně, tak časově.... pak je ovšem jejich vztah k čemukoliv jen povrchní. 

Zkusme vzít přes drobnohled některé teze obecně nijak nenarušující vesmírnou kauzalitu. Jsou dokonalé. Vyslovované dokonanými lidmi. Proč do nich tedy vrtat? Když snadnější než ptát se je pouze bezmyšlenkovitě přijímat, to, co nám někdo naservíruje, než to, co si sami uvaříme.

TEZE 1 = Je třeba si vždy uvědomit, že zlo a jeho přítomnost jsou jen dočasné, zatímco dobro je věčné. - POKUD DĚLÍME VĚCI NA TY DOBRÉ A ZLÉ. PAK JE SOUDÍME, VŽDY JEN PODLE SEBE A SVÉHO VÝKLADU SVĚTA. TÍMTO SOUZENÍM POSILUJEME ONO “FALEŠNÉ” JÁ, PRÁVĚ O TOLIK SÍLY, KOLIK JSME SE ROZHODLI VYNALOŽIT NA TO SE HO ZBAVIT. POKUD NEBUDEME BRÁT DOBRO I ZLO JAKOŽTO PŘIROZENOU SOUČÁST SVĚTA, BUDE SVĚT NAVŽDY ROZDĚLENÝ. 

TEZE 2 = Zlo bude tak dlouho ve světě, dokud zde bude vládnout ego. - OZNAČÍME-LI VINÍKA, PAK SOUDÍME. EGO NÁM DAL BŮH A MĚL K TOMU DŮVOD. PAK TEDY TÍM, ŽE ODMÍTÁME ČÁST SEBE, ODMÍTÁME I BOHA. ROZDĚLUJEME, ZATÍMCO ON VYŠEL Z JEDNOTY, ABY NÁS DOVEDL KE SPOJENÍ. POSILUJEME TÍM EGO NĚKOHO JINÉHO, NĚKOHO, KDO BY SE BOHEM RÁD STAL MÍSTO NĚJ. TÉTO ENTITĚ SE ŘÍKÁVÁ EGREGOR. UKRÁVÝ SE V ASTRÁLNÍM SVĚTĚ A ZASAHUJE DO NAŠICH ŽIVOTŮ SKRZE NAŠE ROZDĚLENÉ A NESJEDNOCENÉ NEVĚDOMÍ. A PROTOŽE JE TO NEVĚDOMÍ, NEVNÍMÁME JEHO PŮSOBENÍ.

TEZE 3 = To současně znamená, že jen realizace pravdy a vyciťování jednoty lidstva může zlo zcela odstranit. - NEJDE ODSTRANIT NĚCO, CO TVOŘÍ PROTIVÁHU. TO BY SE ŽIVOT NIKDY NEMOHL VYVÍJET DÁL. ZŮSTAL BY UZAVŘEN V JEDNÉ OSE A ROVINĚ BYTÍ. V JEDNÉ ROVINĚ, NAKLONĚN NA JEDNU STRANU. NEBYL BY VYVÁŽENÝ. A UŽ VŮBEC NE JEDNOTNÝ. A KOMU VYHOVUJE VÍC PŘESUNOUT SVÉ SÍLY DO DOBRA A PÁCHAT DOBRO NEŽLI ZLU? REALIZACE A VYCIŤOVÁNÍ = KONEJ SE ZAPOJENÍM EMOCÍ A NEMYSLI U TOHO. NENÍ ZROVNA TOHLE INSPIRACE K TOMU, JAK ZALOŽIT SEKTU, KTERÁ SE RADĚJI NA NIC NEPTÁ?

TEZE 4 = Devadesát devět procent chyb a tím i nesnází a překážek na duchovní cestě je v tobě příteli. Zkoumej neúprosně svůj život a nehledej alibi pro své chyby a poklesky! To, co tě zdržuje od duchovního pokroku, je hlavně ego. Své potíže vždy vystopuj zpět až ke svým vlastním slabostem. Jistěže existují i příčiny mimo tebe (bude o nich řeč později), ale i tak je to jen jediné procento ze sta. Ale i v tom případě skutečnou odpovědnost nese tvé ego. Nikdy je neospravedlňuj. - OBJEV STOLETÍ. JISTĚŽE, TO HLAVNÍ, CO NÁS ZDRŽUJE OD POKROKU DUŠE - TOHO, CO JE UVNITŘ, JE NAŠE VNĚJŠÍ OBRANNÉ POSTAVENÍ NEBOLI EGO. ALE NAPADLO VÁS, NĚKDY SE PTÁT PO TOM, PROČ TOMU, TAK JE? HRAJEME SI NA BOHA? NE! NEVĚŘÍME MU! JINAK BYSME TOHLE NEMOHLI VYPUSTIT ANI Z ÚST NATOŽ PAK JAKO MYŠLENKU REALIZOVAT. PROČ? PROTOŽE POKUD NÁS BŮH ZNÁ VŠECHNY MNOHEM LÍP NEŽLI MY SAMI, PAK POSTAVIL EGO NEJEN NA NAŠÍ OCHRANU PŘED VNĚJŠÍM SVĚTEM, ALE MOŽNÁ I ZCELA OPAČNĚ.

TEZE 5 = Vždy se nech vést vyššími ideály. Žiješ-li jen v intelektu a citech, žiješ špatně. - ZVEDNOUT PAPÍR ODHOZENÝ V LESE NENÍ PROBLÉM. PROBLÉM JE UHNOUT ZE SVÉ VYŠLAPANÉ CESTY A DOJÍT K TOMU PAPÍRU A ODNÉST HO TAM, KAM PATŘÍ. PS: KDO ROZHODUJE O TOM, CO JE VYŠŠÍ A CO JE NIŽŠÍ IDEÁL? JINÝMI SLOVY, JÁ TI SDĚLÍM, V CO MÁŠ VĚŘIT. ANEB PŘÍPRAVA NA ABSTRAKTNÍ ILUZE, KTERÉ POVEDOU TVÉ ČINY. VŠICHNI VÍME, CO JE SPRÁVNÉ A CO NE. OTÁZKA JE ZDA-LI SE PODLE TOHO CHOVÁME A JEDNÁME ČI NIKOLIV. TENTO BOD POUKAZUJE NA TO, ZAPOJIT SE DO TVORBY ŽIVOTA KOLEM. ALE VÍME PODLE JAKÝCH A KÝM VYMYŠLENÝCH IDEÁLŮ?

TEZE 6 = Překroč strach, podezírání, závist, nenávist a lakotu. Zejména však překroč pýchu, že jako pokročilý žák jógy jsi víc než jiní. Všechno toto vyrůstá z tvého jáství. Znič je klidem átmana. Znič hlavně svou vlastní samolibost. - ZNIČIT SEBE SAMA JE PROGRAM KOHO? JISTĚ, ŽE JSOU VĚCI, NA KTERÉ NEJSME NIKDO Z NÁS PYŠNÍ. ALE NENÍ PAK TOTO, TO NEUSTÁLÉ SEBEMRSKAČSTVÍ, PRAVÝM OPAKEM? PONIŽUJÍCÍ LIDSKOU BYTOST, ZBAVUJÍCÍ JI SEBEVĚDOMÍ, VEŠKERÉHO SEBEVĚDOMÍ, PROTOŽE I TO ŠPATNÉ, JE PŘECI VĚDOMÍM SEBE SAMA. COŽPAK POTOM NEPŘEDÁVÁME TÍM DRUHÝM POKYNEM: “ZNIČ JE KLIDEM”, SPÍŠE NENÁVIST NEŽ LÁSKU?

TEZE 7 = Vyzkoumej, které tendence tě vedou k negativním myšlenkám a činům. Nikdy nedovol egu, aby získávalo víc, než dává. Nedovol mu rozptylovat se osobními záležitostmi víc, než je nezbytně nutné. Zjisti, jak dalece tě rozptylují smyslová potěšení. Víc než ve svém egu hledej oporu v božském klidu jáství. Dojdeš-li až do stavu mimo myšlení a cítění, udrž se v něm! Tento stav je tvojí záchranou a milostí. Tvoje osobní názory jsou proti němu jako zrnko písku proti Mount Everestu. - OPĚT STEJNÁ PÍSEŇ. ODEJDI ZE SVÉHO TĚLA A UKOTVI SE V ABSTRAKTNÍ REALITĚ, KTEROU SI ANI NEPŘEDSTAVÍŠ. VĚŘ MI JÁ VÍM, KAM TY JDEŠ. SKORO BUDOVATELSKÉ HESLO KONSOMOLU. MIMO MYŠLENÍ A MIMO CIT, JAKÝKOLIV POCIT. NEJSI NIC, NEMÁŠ EGO, NEMÁŠ CITY, JSI NIC. PAK NEJSI OVŠEM LIDSKÁ BYTOST. CELÉ JE TO O SOUBOJI O TĚLO. PROTOŽE JENOM V NĚM, SE MŮŽE JAKÁKOLIV CIZÍ ENTITA REALIZOVAT V TOMTO SVĚTĚ. JINAK NEŽ SKRZE NÁS, SEM NEMŮŽE PRONIKNOUT. PROTO, JE O NÁS TAKOVÍ ZÁJEM. STARÉ KULTURY MLUVILY O POSEDLOSTECH ČI POSEDNUTÍ DANÉ OSOBY DÉMONY.

TEZE 8 = Zejména buď opatrný na přechod do vyššího stavu vědomí. Buď ubezpečen, že každý předchozí stav, tj. nižší, tě bude držet v kleštích. Vyšší psychické zkušenosti ti mohou dát pocit sebepovyšování, zdánlivé svatosti a moudrosti, ale to všechno jsou zkoušky pro tvé ego. Právě v tomto místě své cesty musíš vyvinou nejvyšší ostražitost. Ješitnost, ctižádost a domýšlivost, chvála od jiných, byť dobře myšlená, budou tvé ego povzbuzovat. Dosud latentní negativní sklony ega neúměrně vzrostou a... pád je neodvratný. A padnout můžeš na velmi dlouhou dobu a možná hlouběji, než jsi byl kdy předtím. - JAK NĚKDO MŮŽE JÍT DO VYŠŠÍHO STAVU S EGEM? KDYŽ VE VŠECH PŘEDCHOZÍCH PŘÍSPĚVCÍCH SE O NĚM MLUVÍ S DESPEKTEM A OPOVRŽENÍM. MÍRA OPOVRŽENÍ EGEM, JE STEJNĚ SILNÁ, NAKOLIK OPOVRHUJEME SAMI SEBOU. VYŠŠÍ VĚDOMÍ SE STAVÍ SOUČASNOU KONJUNKCÍ DVOU PROTIKLADNÝCH SIL DVOU OSOB, JDE O TZV. HIEROS GAMOS. 

Vzpomínky na staré špatné sklony nesmaže v záblesku první vstup do nebe, naopak - v kritické době vystoupí na povrch a hravě tě přemohou dřív, než si to uvědomíš. Zde bude hrát hlavní slovo úskočnost a mimořádná smyslnost, někdy i povahová tvrdost a hrubost. Jsi přece náhle "velký", proč bys měl být i milosrdný k ubožákům, kteří se nedostali tam, kam ty? Ego je zrádné a lstivé, začne-li tě znovu ovládat, je království nebeské na opačném konci. Tvoje předsudky i omluvy ega jsou vrozené, a proto vytrvalé. Království nebeského jsi se sotva dotkl, a třebaže ti pomáhá, pomáhá ti v tichu, nenápadně. Musíš k němu zcela přiklonit, máš-li s jeho pomocí vyjít z léčky ega. Učiň tak ihned! Nikdy to neodkládej. Věž, že duchovní pýcha je nejzatvrzelejší vlastností i vyspělého jogína. Aniž bys co zpozoroval, bude tvá cesta zatarasena nejen vnitřními, ale i zevními okolnostmi, lidmi a hlavně událostmi. Pokušení všeho druhu - káminikáňčana (ženy a zlato) - se budou kolem tebe jen hemžit. Tak můžeš svůj duchovní pokrok buď vůbec zakopat, nebo oddálit o mnoho dlouhých let. - NIKDO TEDY NEPOČÍTÁ S TÍM, ŽE BY I ŽENY MOHLI DOSAHOVAT STAVŮ VYŠŠÍHO VĚDOMÍ? PROČ BY NÁM DUCHOVNÍ VEDENÍ POMÁHALO PŘEKONAT SEBE SAMA? KDYŽ BY NÁS NEBE, CO BY LIDI STAVĚLO, POSTAVILO BY NÁS PŘECE TAK, ABY JIŽ NEMUSELA BÝT PROVEDENA ŽÁDNÁ ÚPRAVA NEBO UPGRADE. PROČ? PROTOŽE BY TO JINAK BYLA ZBYTEČNÁ PRÁCE. PŘÍRODA ČI UNIVERSUM NEVYKLÁDAJÍ SVOU ENERGII NEÚČELNĚ. TO DĚLÁ POUZE ČLOVĚK. 

TEZE 9 = Do zvlášť nebezpečných fází cesty se dostáváš, je-li tvým úmyslem pomáhat lidem. Pak musíš přímo počítat s opozicemi zla. V tom případě odlož ihned všechny nároky na odměnu či lásku tohoto světa a počítej se všemi druhy svůdných i jiných pokušení. Jsou nevyhnutelná. Jen si pamatuj, že jsou vždy dočasná. I když budou nejvíc pracovat ve tvé mysli, přemůžeš je jen obrácením se k Já, k božskému, nejvýš milosrdnému jáství. Buď bdělý a přísahej sám sobě, že jim nikdy nepodlehneš. Podaří-li se ti to bez klopýtnutí, jsi jedním z milionů. - DĚLEJ DOBRÉ VĚCI ZA KAŽDOU CENU! POHNUTKA K FANATISMU NEJVYŠŠÍHO ZRNA. VYDĚLENÍ SE Z KOLEKTIVU A POSÍLENÍ EGA MYŠLENKOU NA SVOU VÝJIMEČNOST, NA TU, O KTERÉ SE NEMLUVÍ, KTERÉ SI JE JEDINEC VĚDOM. A KDO Z NÁS BY NECHTĚL BÝT VÝJIMEČNÝ. ZVLÁŠTĚ, KDYŽ HO TO NESTOJÍ VŮBEC NIC. 

TEZE 10 = Střež se zejména pokrytců. - JAK? UŽ NEPLATÍ, ŽE ŠANCI MÁ DOSTAT KAŽDÝ? UŽ NEPLATÍ, ŽE DUŠE JE JEDNA SPOLEČNÁ A ŽE NAŠE LÁSKA JE SPOLEČNÁ? COŽPAK MY JSME TI, KDO MAJÍ ROZHODOVAT O TOM, KDO JE A KDO NENÍ POKRYTEC? O TOM ROZHODUJE KAŽDÝ SVÝMI ČINY. PAK SI STAČÍ PAMATOVAT TO, CO JEDEN DEN ČLOVĚK ŘÍKÁ A CO DRUHÝ DEN DĚLÁ. 

TEZE 11 = Mnoho lidí má zájem o duchovní pravdy, ale ještě víc je těch, kteří se zajímají o psychické síly, zvrácenosti, čarodějnictví a zvláštní formy sexu. Střež se jich, společenství s nimi způsobuje pokřivení charakteru. Zejména se střež užívání drog, budou tě k tomu svádět. Drogy, to jsou vrazi pravé duchovnosti. - A ASI PROTO VĚTŠINA SEKT PO URČITÉ DOBĚ, KDY DOJDOU PSYCHICKÉ SÍLY KOLEKTIVNÍHO POBLOUZNĚNÍ ZAČNE HLEDAT INSPIRACI V PŘÍRODĚ, TEDY NE V DROGÁCH, ALE PŘÍRODNÍCH STIMULANTECH SE TOMU DNESKA ŘÍKÁ. VŽDYŤ, JAK BY TI MOHLA UBLÍŽIT TRÁVA? A TANTRA NENÍ ZVLÁŠTNÍ DRUH SEXU? NEVYDĚLUJE NĚKTERÉ PRAKTIKY ZA ÚČELEM OVLÁDNUTÍ, TEDY MANIPULACE S LIDSKOU ENERGIÍ? TVOŘÍ A OBJEVUJE SKUTEČNĚ PŘIROZENÝ POTENCIÁL NEBO BUDÍ LIDSKOU ENERGII ZA KAŽDOU CENU ANIŽ BY VLASTNĚ LIDEM DALA NÁVOD K POUŽITÍ?

TEZE 12 = Duchovní pokrok není a ještě asi dlouho nebude masový. Jenom jedinci rychle pokračují. Vyhledávej je a drž se jejich příkladů a rad. Vzdaluj se těch, kteří rozdmychávají nenávist, lhostejno ke komu. I těch, kteří žijí bez zábran. Pozor! Dobro i zlo jsou v lidech smíchány. Obojí existuje dokonce i v těch pokročilejších. Jen ti, kteří již zcela dosáhli pravdy, jsou ze zla vyňati. Prarabdhakarma působí však i u nich až do konce. - CHCEME-LI SPOJOVAT NEPOSUZUJME DRUHÉ ZA TO, JAKÝ DĚLAJÍ DUCHOVNÍ POKROK. PROTOŽE TO JE PRÁVĚ POUZE OSOBNÍ VĚC TĚCH NĚKOLIKA LIDÍ, KTEŘÍ NÁS DRUHÉ, SVÝMI ČINY INSPIRUJÍ. NAPLŇUJÍ EMOCEMI, KTERÉ NÁM UKAZUJÍ A DÁVAJÍ NADĚJI K NAŠÍ VLASTNÍ CESTĚ. A KTEŘÍ ŘÍKAJÍ NEVĚŘTE MI NIKDY ANI SLOVO. ALE KAŽDÉ MOJE SLOVO SI OVĚŘTE.

TEZE 13 = V tomto století vychází na svět jak zlo, tak i duchovnost. Snaž se žít v míru s vyššími silami dobra. Odlož pocit marnosti a nespokojenosti a postav se stranu duchovních sil dobra. Ani na okamžik nepěstuj negativní myšlenky a city, kritiku, pýchu a domýšlivost. Nejnebezpečnější je opět pýcha: nedovolí ti přiznat si vlastní chyby. Je to právě pýcha a negativní myšlení, které překrývají štěstí duchovního srdce. - TO, CO PŘEKRÝVÁ NAŠI DUCHOVNOST NEJVÍCE, JE TO, ŽE NÁŠ DUCH STOJÍ ZA HOVNO. MY MÁME DUCH-HOVNO, NIKOLIV DUCHOVNO. A ZDE JE PLETEME SI POJMY S DOJMY. DUCH A DUŠE. UTÍKÁME OD TVORBY SVÉ VLASTNÍ DUŠE - A TU TVOŘÍME PRÁVĚ DÍKY NAŠEMU VZTAHU K BOHU. K TOMU BOHU, KTERÉMU SE ŘÍKÁ PŘENESENĚ DUCH. NÁM NESTAČÍ BÝT JENOM ČLOVĚKEM. NAŠE PÝCHA STOUPLA NAD NAŠE ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI A CHCEME UTÉCI PŘED SEBOU SAMÝMI TAM, KAM MŮŽE JENOM BŮH. COŽ JE ASI STEJNÉ JAKO CHTÍT UTÉCI JEŽIBABĚ Z LOPATY A Z PECE A SKOČIT PŘÍMO DO SLUNCE. ANI BY TO NEZASYČELO.

TEZE 14 = Rozdávej lidem dobro. Rozdávat můžeš však jen to, co máš. Proto buď dobrý! Odmítni ihned všechny negativní ideje, jakmile se objeví v tvé mysli. Každý den před spaním a rovněž tak ráno po probuzení si dávej sugesce, že budeš celý den myslet a jednat správně a pozitivně. Drž se míru, který je uvnitř tebe. Negativní city se v tobě nesmí udržet ani na okamžik. Nebuď nelaskavý a nesnášenlivý. Boj s omezujícími okolnostmi, ale také s vnitřními nepřáteli končí až v poznání a ještě pak musíš být opatrný na drobné reakce hněvu a rozmrzelosti. Ihned je v sobě znič. Buď pevně odhodlán zvítězit nad všemi negacemi. Nahraď je ihned pozitivním myšlením. - BUĎ JEDNOSTRANNÝ. POVYŠ IDEÁL, ABSTRAKTNÍ POJEM NAD SVŮJ ŽIVOT A ON MU ZAČNE VLÁDNOUT. NEGATIVNÍ CITY SI NESMÍM PŘIPOUŠTĚT? PAK JE ALE NIKDY NEMOHU POCHOPIT, A PROŽÍT. PŘIŠLI KE MNĚ JAKO MÁ ZKUŠENOST A POKUD SE JÍ VZDÁM, ANIŽ BY SEM SI JI ZAPAMATOVAL V DUŠI = V TĚLE, SRDCI I MYSLI, PAK K ČEMU, BY MI ONY NÁSTROJE BOHA BYLY?

TEZE 15 = Setkáš-li se se zlem, požádej dobro o pomoc a snaž se zlu čelit jedině dobrem. Pak předej všechny výsledky vyšším silám. Nikdy neztrať naději na vítězství dobra. Spoléhej na Boha. - SETKÁTE-LI SE NĚČÍM, CO SE VÁM NELÍBÍ, ALE JSTE SCHOPNI TO RESPEKTOVAT, TŘEBAS S OSOBOU S JINÝM NÁZOREM, ZABIJETE HO? JEN KVŮLI TOMU? A KDO URČUJE, CO JE ZLO A CO JE DOBRO? COŽPAK LZE VÍTĚZSTVÍ ZÍSKAT ZLEM? TEDY BOJEM?

TEZE 16 = Víra v pomoc vyšších sil a touha jim sloužit ochraňuje. Nepodporuj nikdy postoj negace, i kdyby se zakládal na pravdě. Drž se však postoje spravedlnosti. Proti nepřátelům pravdy a dobra buď neohrožený! Nikdy s nimi nediskutuj. Vyhni se jejich zlu a obrať se k Já, kdykoliv se s nimi setkáš nebo jsi nucen s nimi jednat. Vzývej Boha o pomoc proti nim. Strach a starost předej svému vyššímu Já. Pomodli se k Bohu a medituj. Uvědom si: Bůh je s tebou stále. Jsi trvale v moci Boží, uvědom si to a ničeho se neboj. - JISTĚ, ANDĚLE VĚŘIT V BOHA MUSÍ. NIC JINÉHO JIM NEZBÝVÁ. ALE VĚTŠINA CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ A SEKT SE POKOUŠÍ DOSÁHNOUT STEJNÉ ÚROVNĚ. NIKDY S NIKÝM NEDISKUTUJ. NEPOCHYBUJ. SKONČÍŠ JAKO ANDĚL JMÉNEM SVĚTLONOŠ. TEN, KTERÝ BYL NEJVYŠŠÍ MEZI ANDĚLY A JAKO JEDINÝ Z NICH POCHOPIL, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ANDĚLEM A ČLOVĚKEM. DOSÁHL V TU CHVÍLI SEBEUVĚDOMĚNÍ. VĚDOMÍ SEBE SAMA A TÍM ALE ZTRATIL BOHA. NE BOHA ZTRATIT NIKDY NEMOHL, ALE ZTRATIL OSTYCH A POCHOPIL, ŽE TO, CO SE MU DOSUD PREZENTOVALO JAKO BŮH, BOHEM VE SKUTEČNOSTI, V REALITĚ NENÍ. A “BŮH” JEJ ZATRATIL. TEDY TO SE PÍŠE. JAK TO BYLO SE MŮŽEME DOHADOVAT. POKUD NÁM LIDEM, DAL BŮH MOŽNOST VOLBY, JAKO JEDINÝM V NÁM ZNÁMÉM UNIVERSU, POKUD TEDY ANO, PAK PROČ TEDY CHCEME DOSAHOVAT ÚROVNĚ ENERGETICKY NIŽŠÍCH TVORŮ BEZ TĚLA, PROJEVUJÍCÍCH SE JAKO ENERGETICKÉ SHLUKY? A KDO NÁM IMPLEMENTOVAL, ŽE TOTO JE NÁŠ CÍL? KOMU SE HODÍ NEJVÍCE TAKTO DOSAŽENÉ OSVÍCENÍ, KTERÉ JE V PODSTATĚ JEN ODCHODEM DO OTROCTVÍ, KTERÉMU SE ŘÍKÁ RÁJ? NIRVÁNA, ...., ..., ...., .... .

TEZE 17 = Nenávist neoplácej nikdy nenávistí, ale trpělivou dobrou vůlí. Před nepřáteli se s přáním dobra všem bytostem ukryj do ticha, na spravedlnosti však trvej. - KDE TEDY VZNIKÁ NENÁVIST V LIDECH, KDYŽ NA PROTĚJŠÍ STRANĚ NENÁVIST CHYBÍ? NEOPLÁCENÍ JINÝMI SLOVY NEUTRALIZACE POLARIT OPAČNÝM POLEM. ALE CO KDYŽ NĚKDO BOJUJE ZA SVOU SVATOU “VÍRU”? CO VŠE SE MU ODPUSTÍ V RÁMCI TOHOTO BOJE? CO SE MU OMLUVÍ, I KDYŽ VŠICHNI VĚDÍ, ŽE JE TO ŠPATNÉ? CO KDYŽ NELZE BÝT TICHO? KDYŽ NA NĚKOHO ZAKŘIČÍTE HNUSNĚ A SPROSTĚ TO, ČEMU SE JINAK ŘÍKÁ KUPA HNOJE VAŠÍ DUŠE A VYHODÍTE MU JI NA HLAVU, CO ČEKÁTE? BUĎ CHCETE STEJNOU ODPOVĚĎ, TEDY NÁSILÍ VŮČI SVÉ OSOBĚ A TEDY ZLO NEBO CHCETE, ABY SE DRUHÝ SEBRAL A UTEKL, TEDY PODLEHL VAŠEMU KOMPOSTU A JEHO ENERGII. CO TŘETÍ CESTA. CO NAHÁZET HNŮJ NAZPÁTEK, ALE S VĚDOMÍM TOHO, ŽE SE TENHLE HNŮJ MŮŽE TRANSFORMOVAT VE SKUTEČNÉ HNOJIVO. ALE TO FUNGUJE POUZE V TOM PŘÍPADĚ, KDYŽ DOTYČNÝ VYMÍTAČ POCHOPÍ CO A JAK VLASTNĚ POHNOJIL. A KDYŽ VY TOHLE DIVADLO USTOJÍTE. TOMU SE ŘÍKÁ POHLTIT NENÁVIST. NIKOLIV BEZ BOJE. ALE BOJUJETE JEN V SOBĚ A S TÍM, CO VŠE TO VYVOLÁVÁ VE VÁS. NEPŘENÁŠÍTE BOJ NA DRUHÉ. AKCEPTUJETE BOJ TÍM, ŽE HO PŘIJMETE. A AŽ PAK SE ROZHODNĚTE ZDA BUDETE TIŠŠÍ ČI BUDETE ŘVÁT. NEVZDÁVEJTE SE SVÉHO PRÁVA NA ROZHODNUTÍ. NA MOŽNOST VOLBY.

TEZE 18 = Nediskutuj nikdy s nikým o negacích. - JAKKOLIV SE TOMU MŮŽEME BRÁNIT, NEUBRÁNÍME SE. DUALITA JE ZÁKLADEM NAŠEHO VESMÍRU A S NÍ I NEGACE. OVŠEM NEBUDEME-LI SE BAVIT O NEGACÍCH, NEBUDEME JE MOCI POZNAT A UŽ VŮBEC NE V SOBĚ. TAKŽE JDE NEPŘÍMO O POTLAČENÍ VĚDOMÍ NA ÚKOR NAŠEHO STÍNU. KOMU TO PROSPÍVÁ? BOHU? NAŠEMU VZTAHU K NĚMU?

TEZE 19 = Uvědom si, že lidstvo jako celek odmítá dosud otevřít svá srdce. Buď proto opatrný ve veřejné činnosti. Až na výjimky lidstvo neslyší hlas univerza. Odmítá ho a tím na sebe uvaluje stavy utrpení. Lidé se stali necitlivými k božství v sobě, a proto jím nejsou chráněni. Toto je kritická hodina obratu. Násilí a nemorálnost jsou přímými důsledky materialismu. Proto se lidé zdráhají studovat duchovní nauky. Žijí kriticky vzdáleni od svého vlastního duchovního středu. Morálka se ztrácí a sobectví vítězí. Proto je třeba lidem vštěpovat víru ve vyšší život a odstraňovat posedlost vnějším životem. - KDO CHCE, ABY NÁS BŮH POŘÁD CHRÁNIL? DOSPĚLÝ ČLOVĚK NEBO SLABÉ A OPUŠTĚNÉ DÍTĚ? KDO Z NÁS SI CHCE UZURPOVAT CELOU BOŽÍ POZORNOST PRÁVĚ PRO SEBE? DUCH SE ZJEVIL SKRZE TĚLO. SKRZE MATERIÁLNÍ LIDI, JAKÝMI BYLI JEŽÍŠ, BUDDHA, MOHAMED, LAO´C. COPAK JSME NA TOHLE UŽ VŠICHNI ZAPOMNĚLI? SKUTEČNĚ BY NÁS TITO LIDÉ HNALI DO VÍRY, KTERÁ BY BYLA POSTAVENÁ NA TOM, ABY TVRDILA, ŽE BŮH JE NĚCO VÍC NEŽ MY, NĚŽ COKOLIV V UNIVERSU? COŽPAK NENÍ NEJVĚTŠÍ DUCHOVNÍ NAUKOU SÁM ŽIVOT? JO, AHA - ZAPOMNĚL SEM, MY JSME TI NIŽŠÍ A MUSÍME PRACOVAT, ABYSME BYLY VYŠŠÍ...COPAK MŮŽEME NAJÍT BOHA V SOBĚ V MATERIÍ, KDYŽ JSME Z NÍ BOHA MY SAMI VYHNALI VEN DO NĚJAKÝCH NEHOSTINNÝCH ABS-TRAKTNÍCH ROVIN BYTÍ, KDE ŽIJE VLASTNĚ JEN DÍKY NAŠIM PŘEDSTAVÁM?

TEZE 20 = Nekritizuj, neprojevuj příliš často nesouhlas nebo hněv. Onemocněl bys. Nedej se odstrašit klopýtnutím nebo vlastními pády. Pokračuj v duchovním úsilí, jako by se nic takového nestalo. - POKUD SE NEMOHU PODÍVAT NESOUHLASNĚ NA SVŮJ DOSAVADNÍ ŽIVOT, PAK VKRÁČÍM DO ŽIVOTA ILUZÍ , V KTERÉM MOHU PADAT NA HUBU KAŽDÝ DEN, ALE VŽDY SI TO DOKÁŽI ODŮVODNIT. OPĚT JDE O OPATŘENÍ, KTERÉ POKUD JE APLIKOVÁNO V SEKTĚ ČI CÍRKVI, PAK VEDE PERFEKTNĚ K POTLAČOVÁNÍ VLASTNÍHO NÁZORU, SRDCE I TĚLA, A TO ZA ÚČELEM DUCHOVNÍHO POKROKU. TEDY V UVOZOVKÁCH. MYŠLENO IRONICKY. POKUD JE ÚČELEM DUCHOVNÍHO POKROKU POTLAČIT, JAKOUKOLIV SLOŽKU SEBE SAMA, PAK TO NEMŮŽE BÝT DUCHOVNÍ POKROK, ALE POGROM. ÚČELEM DUCHOVNÍHO POKROKU JE INTEGRACE, NIKOLIV ROZDĚLENÍ NA TO, CO SE MŮŽE A CO SE NESMÍ. K DUCHU STEJNĚ JAKO DO SLUNCE NEMŮŽETE HUPSNOUT JEN TAK. TO VÁS SPÁLÍ. ZNIČÍ. K TOMU BOHUŽEL KROK PO KROKU, PROTO SE TOMU ŘÍKÁ POKROK POTŘEBUJETE NÁTĚR OCHRANNÝM FAKTOREM. TEDY EGEM. 

TEZE 21 = Nemluv o sobě, nepiš o sobě. Živil bys tím svůj egoismus a ješitnost. - NAPROSTO BRUTÁLNÍ ODMÍTNUTÍ SEBE SAMA. COKOLIV, CO DĚLÁME, AŤ JE TO MYŠLENKA, POHYB SRDCE ČI ČIN TĚLA, JE VŽDY VÝRAZEM NÁS. NAŠÍ OSOBNOSTI, NAŠÍ VNITŘNÍ PODSTATY, NAŠÍ DUŠE A TEDY I NAŠEHO EGA A TEDY TŘEBA I JEŠITNOSTI. OTÁZKOU JE, PROČ BY TOTO TVRZENÍ MĚLO TAKTO PODANÉ PLATIT? ČEMU TO POMŮŽE? VŽDY JEN TOMU, ŽE SE NEROZVÍJÍ DIALOG, ALE MONOLOG, OTVÍRÁ SE TÍM JEN PROSTOR K BEZMYŠLENKOVITÉMU PŘEJÍMÁNÍ PODANÝCH PRAVD. COŽPAK TOTO NENÍ JEŠITNOST?

MZZ

PS: “Jednou jsem se zeptal babičky, jak vlastně poznám Boha? Řekla mi, snadno hochu. Poznáš ho ihned. On totiž jako jedinej, po tobě nikdy nic nechtěl a ani nikdy nic chtít nebude. Protože už mu vyhovuješ takový, jaký právě jsi. Objala mne. A dala mi pusu. A ta pusa, ta byla boží ...”

Žádné komentáře:

Okomentovat